“THE RESERVES MUST BE SET UP, WHICH MUST NOT BE EXCESSIVE.” WHAT DOES IT MEAN?

Thứ sáu, 31/03/2017, 08:00 GMT+7
Lượt xem : 5421

“PRUDENCE REQUIRES: THE RESERVES (OR PRIVISIONS, ALLOWANCES) MUST BE 
SET UP, WHICH 
MUST NOT BE EXCESSIVE.” WHAT DOES IT MEAN?

A provision is a liability of uncertain timing or amount.

The risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances shall be taken into account in reaching the best estimate of a provision.

In Circular 200/2014/TT-BTC, there are two accounts for recording the allowances: Account 229 - Allowances for impairment of assets & Account 352 -  Provision for payables.

Hiểu chung nhất, một khoản dự phòng là khoản nợ phải trả không chắc chắn về giá trị hoặc thời gian.

Những rủi ro và sự không chắc chắn xung quanh nhiều sự kiện và tình huống sẽ được xem xét để trích lập các ước tính dự phòng.

Trong Thông tư 200/2014/TT-BTC, có 2 tài khoản để trích lập dự phòng là Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản và Tài khoản 352 - Dự phòng phải trả

ACCOUNT 229 – ALLOWANCES FOR IMPAIRMENT OF ASSETS

This account is used to record current value and increases or decreases in allowance for impairment of assets

Including:

- Allowance for decline in value of trading securities;

- Allowance for impairment of investments in other entities; 

- Allowance for doubtful debts and

- Allowance for decline in inventories.

TÀI KHOẢN 229 - DỰ PHÒNG TỔN THẤT TÀI SẢN

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản dự phòng tổn thất tài sản bao gồm:
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

- Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

- Dự phòng phải thu khó đòi

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

ACCOUNT 352 – PROVISION FOR PAYABLES

This account is used to record of current provision for payables provision for payables, situation of appropriation and use of provision for payables of enterprises.

Often including:

- Payable provisions for enterprise restructure;

- Payable provisions for product warranty;

- Payable provisions for construction warranty, and

- Other payable provisions 

TÀI KHOẢN 352 - DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp, bao gồm:

- Dự phòng tài cơ cấu doanh nghiệp

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

- Dự phòng bảo hàng công trình xây dựng

- Dự phòng phải trả khác

METHOD OF ACCOUNTING FOR

ALLOWANCES/PROVISIONS

The creating or reverting of reserves shall be carried out at the time in which the financial statement is prepared:

- If the reserve for current year is higher than the reserve in the accounting records, the enterprise shall create the additional difference of reserve and record it to expenses within a period.

- If the reserve for current year is lower than the unused reserve for previous year, the enterprise shall revert such difference and record a decrease in expenses. 

PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ PHÒNG

Việc trích lập hoặc hoàn nhập các khoản dự phòng được thực hiện tại thời điểm lập Báo cáo tài chính:

- Nếu số dự phòng phải lập năm nay cao hơn số dự phòng đang ghi trên sổ kế toán thì doanh nghiệp trích lập bổ sung số chênh lệch đó và ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

- Nếu số dự phòng phải lập năm nay thấp hơn số dự phòng phải lập năm trước thì số chênh lệch nhỏ hơn được hoàn nhập ghi giảm dự phòng và ghi giảm chi phí trong kỳ.

THE ROLE OF PROVISION UNDER THE PRUDENCE CONCEPT

- Requirements bases and reserve which is created or reverted shall comply with regulations of law, due to the fact decrease in economic benefits may happen leading to record in expenses (the matching principle)

- The creating of reserves ensure no large flunctuations of business capital in event of impairment.

VAI TRÒ CỦA LẬP DỰ PHÒNG THEO NGUYÊN TẮC THẬN TRỌNG

- Điều kiện, căn cứ và mức trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng thực hiện theo các quy định của pháp luật, do thực tế các khoản tổn thất đã phát sinh và trích vào chi phí để đảm bảo tính phù hợp.

- Lập dự phòng đảm bảo doanh nghiệp không có sự biến động lớn về vốn kinh doanh khi xảy ra tổn thất.

hinh_2_1_1


Người viết : Nhóm chuyên môn

Giới hạn tin theo ngày :    
Đối tác