TOPIC 10: FUND IN FINANCIAL ACCOUNTING

Thứ sáu, 14/08/2015, 23:38 GMT+7
Lượt xem : 2814
TOPIC 10: FUND IN FINANCIAL ACCOUNTING

TOPIC 10: FUND IN FINANCIAL ACCOUNTING

1) Bonus fund: Quỹ khen thưởng (TK 4311)  
2) Welfare fund: Quỹ phúc lợi (TK 4312)  
3) Welfare fund used to acquire fixed assets: Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ  (TK 4313)
4)  Investment & development funds: Quỹ đầu tư phát triển (TK 414) 
5)  Financial reserve funds: Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)

 

Người viết : Nhóm Chuyên môn - A²C

Giới hạn tin theo ngày :    
Đối tác