TOPIC 2: FINANCIAL ACCOUNTING - ASSET

Thứ tư, 25/03/2015, 11:36 GMT+7
Lượt xem : 2164
TOPIC 2: FINANCIAL ACCOUNTING - ASSET

TOPIC 2: FINANCIAL ACCOUNTING - ASSET

1. Asset = tài sản

2. Current asset = tài sản ngắn hạn (tài sản lưu động)

3. Non-current asset = tài sản dài hạn

4. Intangible asset = tài sản vô hình

5. Tangible asset = tài sản hữu hình


Người viết : Nhóm Chuyên môn - A²C

Giới hạn tin theo ngày :    
Đối tác