TOPIC 7: TAXES AND PAYABLE TO STATE BUDGET

Thứ sáu, 12/06/2015, 20:43 GMT+7
Lượt xem : 2307
TOPIC 7: TAXES AND PAYABLE TO STATE BUDGET

TOPIC 7: TAXES AND PAYABLE TO STATE BUDGET

Taxes and payable to state budget = Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333)
1) Value added tax = Thuế giá trị gia tăng phải nộp (TK 3331)


2) Special consumption tax = Thuế tiêu thụ đặc biệt (TK 3332)


3) Import, export duties = Thuế xuất nhập khẩu (TK 3333)

 

4) Profit tax = Thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 3334)

 

5) Personal income tax = Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)

 


Người viết : Nhóm Chuyên môn - A²C

Giới hạn tin theo ngày :    
Đối tác