TOPIC 9 : COST ACCOUNTING - KẾ TOÁN CHI PHÍ

Thứ sáu, 14/08/2015, 22:47 GMT+7
Lượt xem : 2943
TOPIC 9 : COST ACCOUNTING - KẾ TOÁN CHI PHÍ

TOPIC 9 : COST ACCOUNTING - KẾ TOÁN CHI PHÍ

1) Direct material costs: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621)

2) Direct labour costs: Chi phí nhân công trực tiếp (TK 622)

3) Production overhead: Chi phí sản xuất chung (TK 627)

4) Selling expenses: Chi phí bán hàng (TK 641)

5) Administration expenses: Chi phí quản lí doanh nghiệp (TK 642)

 

Người viết : Nhóm Chuyên môn - A²C

Giới hạn tin theo ngày :    
Đối tác